Solvència tècnica

A efectes del art. 10.1.d de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, que obliga a facilitar dades acadèmiques, professionals, i de col·legiació sobre les professions regulades es facilita informació sobre la solvència tècnica i acreditacions que legitimen a nivell legal i moral la prestació de serveis.

CONSULTOR JF és un gabinet vinculat a AULA DE MILLORA , entitat inscrita al Directori de les consultories i enginyeries ambientals (DIRECA) del Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya). L’activitat es troba donada d’alta ininterrompudament des de 2001, i manté un ventall de serveis relacionats en bona part amb el medi ambient.

El màxim responsable és Jordi de la Fuente Escudero amb NIF núm. 40993458Y. Les seves dades acadèmiques i de col·legiació a efectes dels diferents tipus de serveis es faciliten a continuació.

Acreditacions per a la prestació de serveis relacionats amb seguretat i salut en el treball (ISO 45001, altres serveis sobre prevenció de riscos laborals…):

  • Títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals (PRL), que faculta per actuar dins el territori català i espanyol, en el marc de les funcions que atribueix el RD 39/1997 art. 37, per a cadascuna de les següents àrees d’especialització (3 especialitats):
    • Seguretat en el treball.
    • Higiene industrial.
    • Ergonomia i psicosociologia aplicada.
  • Acreditació com a tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció (PAUs) segons el Decret 30/2015.

Acreditacions per a la prestació de serveis relacionats amb gestió de la qualitat (ISO 9001, Marcat CE…) gestió mediambiental (ISO 14001, Reglament EMAS, assesorament sobre legislació ambiental…) o d’altres sistemes de gestió (ISO 22000, ISO/IEC 27001…):

Lamentablement, no existeix acreditació que limiti legalment l’exercici d’aquest tipus de serveis, fet que ha ocasionat als darrers anys un enorme increment d’oferta de formació sobre aquests temes, i un elevat índex d’intrusisme professional, així com un elevat nombre d’estafes (que sovint passen com a un “assessorament dolent” i no es denuncien).

Suggerim als clients exigir requisits d’experiència contrastada en la aplicació pràctica dels coneixements que pretenem ens transmetin. En el nostre cas, el gabinet es troba en actiu des de l’any 2000. El consultor senior que presta els serveis personalment, aporta experiència continuada des de llavors, a diversos sectors, per tot el territori català i espanyol.

Afegit a l’experiència, summa el reciclatge continu, fent ús de bibliografia i articles existents sobre l’especialitat d’organització i estrategia, dins el món de l’administració d’empreses. Tot plegat, permet posar davant el client professionals amb un bagatge important.

A falta de col·legiació que reguli específicament l’excercici de la consultoria, s’assumeix voluntàriament la col·legiació com a professional d’empresa que fomenta l’increment de les vendes dels seus clients (Col. Nº 53807 pel COACB).

Recordem als clients que pel seu interès cal exigir sempre acreditacions professionals i experiència contrastada abans de contractar qualsevol servei.